ساعت جیبی که از کشتی تایتانیک بیرون آورده شده به قیمتی ریکارد فروخته شد

ساعت متعلق به تاجر جان جیکوب آستور در داوطلبیی که در ویلتشایر انگلستان برگزارشد، 6 برابر قیمت تخمینی فروخته شد

2133180
ساعت جیبی که از کشتی تایتانیک بیرون آورده شده به قیمتی ریکارد فروخته شد

ساعت متعلق به تاجر جان جیکوب آستور در داوطلبیی که در ویلتشایر انگلستان برگزارشد، 6 برابر قیمت تخمینی فروخته شد

ساعت جیبی طلایی یکی ازثروتمندترین مسافران کشتی افسانه‌ای تایتانیک که پس ازبرخوردباکوه یخ در اقیانوس اطلس شمالی غرق شد، درداوطلبیی به قیمت 900 هزارپوند (تقریباً 37 میلیون لیره) فروخته شد.
ساعت متعلق به تاجر جان جیکوب آستور در داوطلبیی که در ویلتشایر انگلستان برگزار شد، 6 برابر قیمت تخمینی فروخته شد.

با درنظرگرفتن مالیات ومصارف اضافی، خریدارمبلغ 1 میلیون و 175 هزار پوند برای ساعت پرداخت خواهد کرد. خانه داوطلبی عمومی هزینه را به عنوان یک "ریکارد جهانی" توصیف کرد.

صرفا 710 نفر از 2224 مسافر کشتی تایتانیک که در 14 اپریل 1912 غرق شد، توانستند زنده بمانند.اخبار مربوطه