8 مارچ روز جهانی زن مبارک

روز جهانی را به تمام زنان جهان تبریک عرض میکنیم

2112882
8 مارچ روز جهانی زن مبارک

امروز روز جهانی زن را گرامی میداریم. در سرتاسر جهان زنانی هستند که با تبعیض جنسیتی مواجه شده و مورد آزار و تجاوز قرار میگیرند. هر روز اخبار و گزارشات مربوط به حمله، ضرب و شتم و یا حتی کشته شدن یک زن مواجه میشویم. قدرت فیزیکی و حتی فرهنگی جمعیت مردان نباید توجیهی برای بدرفتاری با زنان باشد. مردان نقش بسیار مهمی در احترام به حقوق زنان آنطور که شایسته آن هستند، را بر عهده دارند .روز جهانی زن بمثبه  یک روز بزرگداشت جهانی است که همه ساله درتاریخ هشتم مارچ برای بزرگداشت از دستاوردهای فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین یک نقطه عطف در جنبش حقوق زنان دارد تا توجهات را به موضوعاتی مانند برابری حقوقی، احترام به شخصیت زن و باروری های چشمگیرش و  جلوگیری از خشونت و سوء استفاده علیه زنان جلب کند.

جای آن دارد که از این روز در سال یکبار در یک روز معین اهمیت زنان را یادآوری کرده و از مقام آنان تجلیل کرد.

 

 اخبار مربوطه