بعد ازانفجارسد کاخوفکا در اوکراین، در منطقه سیل  جاری شد

پس از وقوع انفجار در سد کاخوفکا درتاریخ 6 جون، به وسعت 600 کیلومتر مربع در منطقه سیل  جاری شد

1997164
بعد ازانفجارسد کاخوفکا در اوکراین، در منطقه سیل  جاری شد

بعد ازانفجارسد کاخوفکا در اوکراین، در منطقه سیل  جاری شد

پس از وقوع انفجار در سد کاخوفکا درتاریخ 6 جون، به وسعت 600 کیلومتر مربع در منطقه سیل  جاری شد.

به گفته مقامات اوکراینی، اوسط ارتفاع آب های سیل از 5 متر فراتر رفته است. وضعیت دریای بزرگ دنیپرو قبل از آسیب و بعد از آسیب سد به وضوح قابل مشاهده است.اخبار مربوطه