بعد از برانفجارسد کاخوفکا در اوکراین، در منطقه سیل  جاری شد

پس از وقوع انفجار در سد کاخوفکا درتاریخ 6 جون، به وسعت 600 کیلومتر مربع در منطقه سیل  جاری شد.