جراحت ده مهاجر افغان از سوی مهاجرین سوریه در ترکیه

جراحت ده مهاجر افغان از سوی مهاجرین سوریه در ترکیه

جراحت ده مهاجر افغان از سوی مهاجرین سوریه در ترکیه

جراحت ده مهاجر افغان از سوی مهاجرین سوریه در ترکیه

برخورد فیزیکی بین مهاجرین افغان و سوریه در ترکیه منجر به جراحت 10 تن گردید

حوالی ساعت 2 شب گذشته دسته ی از مهاجرین مجهول الهویت سوریه در مربوطات ولایت قونیه ترکیه بالای یک منزل مسکونی که گفته می شود مهاجرین افغان زندگی می کردند با ابزار جارحه حمله کردند. که در نتیجه این رویداد 10 تن از مهاجرین افغان جراحت برداشتند. مهاجرین سوریه از محل رویداد فرار کردند اما بررسی های پولیس در رابطه به این رویداد جریان دارد.

قابل تذکر است مجروحین به شفا خانه انتقال داده شده اند اما حالت صحی یکی از این افغان ها وخیم گزارش شده است.اخبار مربوطه