در ایران دیپارتمنت های زبان ترکی به فعالیت آغاز میکند

در ایران دیپارتمنت های زبان ترکی به فعالیت آغاز میکند

552935
در ایران دیپارتمنت های زبان ترکی به فعالیت آغاز میکند

در ایران دیپارتمنت های زبان ترکی به فعالیت آغاز میکند

در ایران از اوایل ماه سپتامبر که سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد، در پوهنتون به آموزش زبان ترکی آغاز خواهد گردید.

اداره سنجش آموزش کشور ایران که راه یابی به موسسه های عالی آموزشی را تنظیم می کند، اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید در بین رشته های پوهنتون به زبان و ادبیات ترکی نیز جای داده میشود.

محصلین که در امتحانات کانکور امسال قبول شده اند می توانند برای آموزش ۴ ساله رشته جدید زبان و ادبیات ترک را ترجیح نمایند.

طبق ماده ۱۵ ام قانون اساسی ایران که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ تدوین گردید، فارسی زبان رسمی این کشور اعلام شده ولی در مورد تدریس دیگر زبان های محلی به بندی که در این زمینه مانعی ایجاد کند، جای داده نشده است.

 اخبار مربوطه