ثبات اقتصادی ترکیه با رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت

نهاد زیبکچی وزیراقتصاد ترکیه گفت: ثبات اقتصادی ترکیه با رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت

109523
 ثبات اقتصادی ترکیه با رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت

نهاد زیبکچی وزیراقتصاد ترکیه گفت: ثبات اقتصادی ترکیه با رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت.
نهاد زیبکچی وزیراقتصاد ترکیه اظهارداشت: رشد اقتصادی ترکیه با تکیه بر صادرات تکنولوژی عالی، با افزایش استخدام و سرمایه گذاری، به اهداف سال ۲۰۲۳ تحقق خواهد بخشید.
نهاد زیبکچی درشهردنیزلی در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: درنظرداریم سهم تکنولوژی را در تولید از ۴ فیصد به ۱۵ فیصد افزایش دهیم.
زیبکچی با تاکید بر اینکه اقتصاد ترکیه دیگر اقتصاد منفعلی نیست، بلکه جزو اقتصادهای تاثیرگذار میباشد، گفت: بعنوان ترکیه دیگر میتوانیم عادتهای مصرف را تعیین کنیم، شبکه های مصرف راکنترل کنیم ونیازبه انرژی ومواد خام رابه شکلی پایدارگارانتی نماییم.
زیبکچی افزود: در دوره ۱۰ ساله ای که پیش رو داریم، سعی خواهیم کرد مدلی پایدار و محکم را با تمامی عناصر آن وارد عملل کنیم.


برچسب ها:

اخبار مربوطه