در تخمینهای رشد اقتصادی تغیرات رونما گردید

info dari.jpg

در تخمینهای رشد اقتصادی تغیرات رونما گردید


برچسب ها: تورکیه , رشد اقتصادی