گردش به دور ماه پس از 45 سال

گردش به دور ماه پس از 45 سال در چهارچوب این پرواز یک هفته ای، سفینه فضای بدون فرود بر روی ماه، به دور آن گشت خواهد زد.

گردش به دور ماه پس از 45 سال

 

گردش به دور ماه پس از 45 سال  در چهارچوب این پرواز یک هفته ای، سفینه فضای بدون فرود بر روی ماه، به دور آن گشت خواهد زد.


برچسب ها: پس از 45 سال , به دور ماه , گردش