امروز در تاریخ چه گذشت؟ چهارشنبه 22جوزا 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و رخداد های تاریخی به وقوع پیوسته در طی تاریخ دوازدهم ماه های جون

امروز در تاریخ چه گذشت؟ چهارشنبه 22جوزا 1398 هجری شمسی

 

 اینک با تقدیم مهمترین وقایع و رخداد های تاریخی به وقوع پیوسته در طی تاریخ دوازدهم ماه های جون در خدمت تان قرار داریم!

***

در تاریخ دوازدهم جون سال 1898 - فیلیپین در مقابل اسپانیا اعلام استقلال کرد.

***  

در تاریخ دوازدهم جون سال 1919 - مصطفی کمال پاشا که برای مقابله با دشمن در جنگ رهایی بخش ملی به سامسون رفته بود، از شهر حوزه وارد آماسیا شد.

 ***

در تاریخ دوازدهم جون سال 1924  - اولین شفاخانه آموزشی و تحقیقاتی تورکیه با نام "هیبلی آدا سناتوریوم"  به فرمان آتاتورک افتتاح شد.

***  

در تاریخ دوازدهم جون سال 1940  - دولت جمهوری تورکیه تحت ریاست عصمت اینونو رئیس جمهور وقت طی تشکیل جلسه یی اعلام بیطرفی در جنگ جهانی دوم را نمود.

 ***

در تاریخ دوازدهم جون سال 1967 - اتحاد جماهیر شوروی سابق، فضاپیمای "وینرا 4" را به سیاره وینوس فرستاد.

 ***

در تاریخ دوازدهم جون سال 1990 - روسیه رسما  در مقابل اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد.

***  

در تاریخ دوازدهم جون سال 2000 - اولین اردوگاه فضایی تورکیه افتتاح شد.اخبار مربوطه