سفیر پاکستان از پیامد منفی برخورد نظامی میان هند و پاکستان هشدارمیدهد

سفیر پاکستان درکابل گزارش‌ها درباره دیدار پنهانی طالبان با نخست وزیراینکشور ویاهم مقامهای دیگر طی روزهای اخیررا رد کرد

سفیر پاکستان از پیامد منفی برخورد نظامی میان هند و پاکستان هشدارمیدهد

همچنان سفیر پاکستان در کابل هشدار میدهد که افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند ثبات سراسر منطقه به شمول افغانستان را متاثر خواهد ساخت.

زاهد نصرالله خان با تاکید برحل مسالمت آمیز تنش‌ها میان هند و پاکستان می‌گوید که هرگونه اقدام نظامی هند در برابر پاکستان، پاسخ متقابل اینکشور را در پی خواهد داشت.

وی همچنان با رد دیدار نماینده گان طالبان با مقام‌های پاکستان می‌گوید که پاکستان پشتیبان روند صلح در افغانستان است.

زاهد نصرالله سفیر پاکستان درکابل گفت: "در صورتیکه تهدیدی ازجانب هند برای ما وجود داشته باشد، و اگر تنش‌ها میان پاکستان وهند افزایش یابد ویا اگر اقدامی در این راستا انجام شود، باید آگاه بود که این اقدام سراسر منطقه را متاثر خواهد ساخت."

همچنان زاهد نصرالله در کابل درباره گزارشها در مورد دیدار پنهانی طالبان را با نخست وزیراینکشور ویاهیچ یک از مقامات دیگرپاکستان طی روز های اخیر رد را مورد تردید قرار داد.

وی افزود: "گزارشهایی در رسانه‌ها در پیوند به سفر طالبان به پاکستان پخش میگردد، من میخواهم بگویم که در مورد چنین دیداری از سوی حکومت پاکستان هیچگونه تاییدی صورت نگرفته است".

پس از جان باختن چهل و چهار نظامی هند در نتیجه انفجاررخداده در منطقه کشمیر تحت اداره هند، حکومت هند پاکستان را به دست داشتن در این انفجار متهم ساخته است.اخبار مربوطه