مردم افغانستان برای ادامه بقا با فرا رسیدن فصل زمستان مبارزه میکنند

کنفرانس مطبوعاتی مارتین شوپ مدیر بخش عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

1909399
مردم افغانستان برای ادامه بقا با فرا رسیدن فصل زمستان مبارزه میکنند

مردم افغانستان درزمستان امسال برای ادامه بقابیشترازسالهای قبل با سختی مبارزه  خواهند کرد.

مارتین شوپ مدیر بخش عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی یک مصاحبه مطبوعاتی به نزدیک شدن فصل زمستان که انتظار می‌رود امسال زمستان با سختی و سردی بیشتری سپری خواهدشد گفت: مشکلات اقتصادی پیش روست. این وضعیتی بسیار جدی است. مردم افغانستان برای ادامه بقا درمبارزه خواهند بود.

این مقام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن یادآوری اینکه قیمت‌ها بنابه علل مختلف افزایش یافته است اعلام کرد: از یک‌سو تعداد زیادی از مردم افغانستان برای امرار معاش ناگزیر ازفروختن اشیا و اسباب خانه خود شده و از سوی دیگر نیز مجبورند برای گرم شدن شان مجبور به خرید لوازم مورد ضرورت بیشتری می‌گردند. مردم این‌کشور برای تامین مواد غذایی وسایرلوازم مورد نیاز اساسی خود با پول بیشتری نیازمند اند که کسب پول نیز خیلیها دشوار وحتی ناممکن است.

مقام مذکور افزود: اعمال تحریم‌ها در انتقال لوازم کمکی لازمه به افغانستان مشکلاتی ایجاد کرده و برای ادامه فعالیت نهادهایی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معافیت‌های انسانی در کلیه تحریم‌ها نقش کلید بر عهده دارد.

مارتین شوپ مدیر بخش عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن اشاره به اینکه این نهاد برای عدم فروپاشی خدمات صحی اساسی در افغانستان هر ماه به ده هزار و پنجصد پرسونل صحی حقوق پرداخت می‌کند اعلام کرد: ما نیک می‌دانیم که وظیفه اصلی ما نباید پرداخت ماهانه پرسونل صحی نیست. بطورمثال یک نهاد بشردوستانه شرایط مناسبی برای این وضعیت نداریم. ولی برای ادامه خدمات صحی بطور استثنایی به این‌کار مبادرت ورزیدیم. اخبار مربوطه