رئیس جمهور تورکیه وارد بروکسل شد

رئیس جمهورتورکیه جهت شرکت دراجلاس ناتوکه فردابرگزارخواهدشد، واردبروکسل پایتخت بلژیک شد

1657177
رئیس جمهور تورکیه وارد بروکسل شد

رئیس جمهورتورکیه جهت شرکت دراجلاس ناتوکه فردابرگزارخواهدشد، واردبروکسل پایتخت بلژیک شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه جهت شرکت در اجلاس ناتو که فردا برگزار خواهد شد، وارد بروکسل پایتخت بلژیک شد. 

اردوغان در میدان هوایی ملسبروک بروکسل از سوی باسات اوزتورک نماینده دائمی تورکیه در ناتو، محمد کمال بوزآی نماینده دائمی تورکیه دراتحادیه اروپا، حسن اولوسوی سفیرتورکیه دربروکسل، جنرال اسماعیل اونر رئیس هیئت نظامی تورکیه، امید دنیزسرقنسول تورکیه دربروکسل وسایرمقامات مورد استقبال قرار گرفت. اخبار مربوطه