خلوصی آقار امروز به ایتالیا سفر می کند

خلوصی آقار با لورنزو گویرینی وزیر دفاع ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد

1505234
خلوصی آقار امروز به ایتالیا سفر می کند

خلوصی آقار با لورنزو گویرینی وزیر دفاع ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه امروز در چهارچوب دیدارهای رسمی به ایتالیا خواهد رفت.

خلوصی آقار با لورنزو گویرینی وزیر دفاع ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دیدارمذکورآقاردردوره ای که آبستن تحولات مهمی درمدیترانه شرقی و لیبیا میباشد، حائز اهمیت است.اخبار مربوطه