داشتن روابط خوب با تورکیه به نفع یونان و اتحادیه اروپا خواهد بود

نماینده عالی سیاست خارجی و امورامنیتی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه یونان از منطقه ایوروس واقع در نزدیکی مرز تورکیه با یونان، دیدن کرده و بررسیهایی انجام داد

1442930
داشتن روابط خوب با تورکیه به نفع یونان و اتحادیه اروپا خواهد بود

نماینده عالی سیاست خارجی و امورامنیتی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه یونان از منطقه ایوروس واقع در نزدیکی مرز تورکیه با یونان، دیدن کرده و بررسیهایی انجام داد.

ژوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا ضمن ابراز اینکه داشتن روابط خوب با تورکیه به نفع یونان و اتحادیه اروپا خواهد بود، ابراز داشت: "به همین دلیل با برقراری ارتباط با تورکیه باید دوباره امنیت را تاسیس کنیم."

نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا که از یونان دیداری به عمل آورد، با نیکوس داندیاس وزیر خارجه اینکشور از منطقه  ایوروس واقع در نزدیکی مرز تورکیه با یونان، دیدن کرده و بررسیهایی انجام داد.

اوسپس طی جلسه مطبوعاتی مشترک، ضمن اظهار اینکه برقراری ارتباط همسایگی خوب با تورکیه بیشتر برای یونان مفید واقع خواهد شدف گفت: "هیچ کسی به اندازه یونان دلایل مهمی برای برقراری روابط خوب با تورکیه ندارد. چرا که در هر صورت باید همسایگان خوبی باشیم."

بورل درادامه افزود: "برقراری روابط خوب همسایگی، بیشتر به نفع یونان خواهد بود. درهرحال اگر روابطی که برای برقراری همسایگی مورد نیاز میباشد را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که این مورد تا چه حد مهم میباشد. منافعمان را نیز باید در نظر بگیریم. به همین دلیل با برقراری ارتباط با تورکیه بار دیگر باید اعتماد جلب کنیم. توسعه روابط و حل مشکلات موجود، به نفع اتحادیه اروپا، تورکیه و یونان خواهد بود."اخبار مربوطه