دیپلماسی تیلفونی مقامات امنیتی تورکیه ، روسیه و ایران

وزارت دفاع روسیه اطلاعیه یی در این زمینه انتشار داد

1336012
دیپلماسی تیلفونی مقامات امنیتی تورکیه ، روسیه و ایران

دردیپلماسی تیلفونی مقامات امنیتی تورکیه، روسیه وایران، قدم های مربوط به کاهش بحران در لیبیا و خاورمیانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

دراطلاعیه صادره ازسوی وزارت دفاع روسیه اعلام گردید: مابین سرگئی شویگو وزیردفاع روسیه و حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی تورکیه گفتگوی تیلفونی انجام گرفت.

در این گفتگوی تیلفونی ضمن بررسی وضعیت منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی، قدم های مشترکی که برای کاهش تنش در منطقه و پیدایش راه حل به بحران میتواند برداشته شود، مورد سنجش قرار گرفت.

دراطلاعیه منتشره آمده است: شویگو ضمن تماس تیلفونی با محمد باقری رئیسلوی درستیزوالی عمومی اردوی ایران، پیرامون اقدامات مربوط به ممانعت ازافزایش بحران درخاورمیانه ، پس ازکشته شدن قاسم سلیمانی مشاوراتی بعمل آورده است.اخبار مربوطه