ترامپ به همکاری اوباما با سازمان تروریستی اعتراف کرد

ترامپ پیرامون عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح تورکیه که درشرق رودفرات ادامه دارد، سخنانی بیان داشت

1285583
ترامپ به همکاری اوباما با سازمان تروریستی اعتراف کرد

باراک اوباما رئیس جمهورایالات متحده آمریکا اعلام کرد: باراک اوباما رئیس جمهورقبلی آمریکا با برقراری تفاهم با سازمان تروریستی و تجزیه طلب مرتکب اشتباه شده است .

ترامپ پیرامون عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح تورکیه که در شرق رود فرات ادامه دارد، سخنانی بیان داشت.

رئیس جمهور آمریکا ضمن اعتراف به این موضوع که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین جهت پرکردن خلا ناشی ازخارج شدن سربازان آمریکا ازسوریه با تروریستهای تجزیه طلب همکاری کرده است واین کاری اشتباه بود گفت: تورکیه سالهاست که با دشمن مرگبارخود مبارزه میکند.

ترامپ با اشاره به اینکه تورکیه همچنین ازمیلیونها پناهنده سوریه یی میزبانی میکند تاکیدکرد: اگرتورکیه نبوداین انسانها درچهارگوشه جهان پراکنده میشدند.

رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای خارج ساختن سربازان آمریکا ازسوریه دفاع کرده وگفت: دیگر وقت آن رسیده است که این جنگ پایان یابد.اخبار مربوطه