واکنشها برعلیه مجازات حبس داده شده در فاس

مجازات حبس داده شده برای ناصر الزفزافی از جمله رهبران حزب" ربف " یکجا با همراهانش در فاس، از جانب یک گروپ بزرگتظاهر کننده گان در رباط پایتختاینکشور مورد تقبیح واقع گردید

1001371
واکنشها برعلیه مجازات حبس داده شده در فاس

مجازات حبس داده شده برای ناصر الزفزافی از جمله رهبران حزب" ربف " یکجا با همراهانش در فاس، از جانب یک گروپ بزرگتظاهر کننده گان در رباط پایتختاینکشور مورد تقبیح واقع گردید.

صدهای تن تظاهر کننده یی که در مقابل بنای پارلمان در فاس تجمع کرده بودند رو بطرف جاده محمد پنجم راهپیمایی کردند.

 گروه انبوهی که بر اساس دعوت کمیته حرکت همکاری با خاق رباط در تظاهراات اشتراکرده بودند، شعار های چون " مردم حکومتهای نماییشی را تقبیح میکند"، " اولاد وطن در حبس ، محاکمه تیلفونی" را سردادند.

تظاهر کننده گان خوهان رهایی محبوسین شدند.اخبار مربوطه