اولین خورشید گرفتگی امسال در تاریخ 30 اپریل رخ خواهد داد

اولین خورشید گرفتگی سال 2022 که در قطب جنوب و آمریکای جنوبی قابل مشاهده خواهد بود، تقریباً 4 ساعت طول خواهد کشید

1820143
اولین خورشید گرفتگی امسال در تاریخ 30 اپریل رخ خواهد داد

اولین خورشید گرفتگی سال 2022 که در قطب جنوب و آمریکای جنوبی قابل مشاهده خواهد بود، تقریباً 4 ساعت طول خواهد کشید

اولین خورشید گرفتگی امسال روز 30 اپریل در ساعت 18:45 به وقت جهانی (UTC) رخ خواهد داد.

خورشید گرفتگی جزئی در ساعت 20:41 بعد از ظهر به حداکثر تاریکی 54 فیصدی میرسد.

اولین خورشید گرفتگی سال 2022 که در قطب جنوب و آمریکای جنوبی قابل مشاهده خواهد بود، تقریباً 4 ساعت طول خواهد کشید.

در طول خورشید گرفتگی جزئی، که بیشتر در سواحل غربی چیلی رویت خواهد داشت، "خورشید شاخدار" که بسیار نادر به چشم میخورد، درغروب خورشید ظاهر میشود.

پس ازخورشید گرفتگی جزئی، یک ماه گرفتگی کامل که به "ماه خونی" نیز معروف است، در تاریخ 16 ماه می رخ خواهد داد.

خورشید گرفتگی جزئی بعدی در 25 اکتوبر رخ خواهد داد.اخبار مربوطه