تورکیه ملی تیرمه باسکیتبال جماعه سی غلبه قازاندی

اوز رقیبی اوروگوائی نی مغلوبیت گه اوچره تدی

1667467
تورکیه ملی تیرمه باسکیتبال جماعه سی غلبه قازاندی

تورکیه ملی تیرمه باسکیتبال جماعه سی ایلک اوچره شووده اوروگوای نی 95-86 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.

تورکیه ملی تیرمه ایرکک باسکیتبال جماعه سی کاناداده فیبا المپیاد سره لش بیلله شوولری ایلک اوچره شوویده اوروگوای نی 95-86 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.

اوشبو اوچره شووده جدی عثمان 20 باسکیت 9 ریباوند و 4 اسیست قیلدی.

تورکیه ملی تیرمه جماعه سی ب گروپ ایککینچی بیلله شووده ایرته لب تانگ وقتی چیکیا بیلن اوچره شه دی.علاقه لی ینگی لیکلر