ایریشیش

ایمیل آدرسی میز  : uzbek@trt.net.tr

تلفن نمبری میز   : 00903124633436

فکس نمبری میز : 00903124633454

پست آدرسی میز: PK 33-06443-Yenişehir-Ankara-Türkiye


بیز بیلن ارتباط قورینگ