سلیمانیه مجتمعی

بولرنی بیلرمیدینگیز؟

1814064
سلیمانیه مجتمعی

سلیمانیه مجتمعی

استانبول نینگ مهم عثمانلی آبده لریدن بیرته سی بولمیش سلیمانیه مجتمعی نینگ او دورنینگ مهم تعلیم مرکزی بولگن لیگینی بیلر میدینگیز؟

قانونی سلطان سلیمان و معمار سینان یعنی او پیت نینگ کوچ رمزی بیلن معمار استاسی نینگ بیرلشیشی بیلن قوریلگن سلیمانیه مجتمعی عثمانلی امپراتورلیگیده گی اینگ دییرلی مجتمیعلردن بیرته سی دیر. بو جای تورلی بیلیم درسلری بیریلگن مهم تعلیم مرکزلریدن بیرته سی ایتیب قوریلگن دیر.

میلادی 1550 ییلی ساختمانی باشلنگن و ییتی ییلده یکونلنگن سلیمانیه مجتمعی اقتصادی و مدنی جهتیدن کلاسیک دورنینگ رمزی سنله دی. مجتمع نینگ ایریم بولیملرده تعلیم بیرگن  7 ته مدرسه نینگ ایچیده شفا بیرووچی طب مدرسه سی هم اورین آلماقده. طب مرکزی نینگ اونگیده کسلخانه اورین آلماقده ایدی. بو جایده داریخانه و حمام جایلشماقده ایدی. بو کسلخانه نینگ ایریم عثمانلی کسلخانه لریدن فرقی عقل کسللیکلری بولمی ایدی. بو بولیمده کسللر خاص داری و موزیک آرقه لی تداوی بولماقده ایدی.

سلیمانیه مجتمعیده گی اینگ مهم بنا البته کی سلیمانیه مسجدی دیر. بو جای معمار سینان نینگ ایریم اثرلری کبی حشمتلی دیر. مسجد میدانی نینگ تورت کوشه سیده جایلشگن تورت ته مناره قانونی نینگ استانبول نی فتحیدن کیینگی تورتینچی پادشاه بولیشینی، مناره نینگ اون ته زینه لیک آذان ایته دیگن جایی عثمانلی امپراتورلیگی نینگ 10- پادشاهی بولگن لیگینی کورسته دی.

مجتمع نینگ ایچیده عیندمده قانونی سلطان سلیمان، خرم سلطان و معمار سینان نینگ زیارتلری اورین آلماقده دیر.  علاقه لی ینگی لیکلر