کشتی کروز Orient Queen در مارماریس لنگر انداخت

کشتی کروزی با نام "Orient Queen"، در چهارچوب گشت مدیترانه، در مارماریس یکی از شهرستانهای استان موغلا لنگر انداخت.

1250808
کشتی کروز Orient Queen در مارماریس لنگر انداخت

کشتی کروزی با نام "Orient Queen"، در چهارچوب گشت مدیترانه، در مارماریس یکی از شهرستانهای استان موغلا لنگر انداخت.

این کشتی که در بندر بزرگ کروز پورت مارماریس لنگر انداخته است، دارای 233 مسافر که اکثرا یونانی میباشند و 139 خدمه است.

گردشگران با گشت و گذار در مرکز شهر، در رستورانهای بندر کشتی غذاخورده و از بازار سرپوشیده نیز خرید کردند.خبرهای مرتبط