فرکانس ها

فرکانس ها

فرکانس های بهار/تابستان رادیو صدای ترکیه

26.03.2017-29.10.2017

باند (m)فرکانس (kHz)ساعت پخش (UTC)منطقه
251179508:3010:00ایران
251179511:3013:00ایران
31976515:0016:00ایران-افغانستان-ازبکستان
31976518:0019:00ایران-افغانستان-ازبکستان
 

فرکانس های پاییز/زمستان رادیو صدای ترکیه

29.10.2017-25.03.2017

باند (m)فرکانس (kHz)ساعت پخش (UTC)منطقه
251179509:3011:00ایران
251179512:3014:00ایران
49607016:0017:00ایران-افغانستان-ازبکستان
49607019:0020:00ایران-افغانستان-ازبکستان
 
trtvotworld-satellite-coverage-area
 

فرکانس های ماهواره ای

TRT-VOTWORLD

ماهوارهفرکانسپولاریزاسیونسیمبل ریتاف ای سی
ترکست 4A E°42 غربی / ترکیه – اروپا11.958V275005/6
ترکست E°42 شرقی / ترکیه – آسیای میانه11.096H300005/6
هاتبرد (E°13 )11.034V275003/4
گالکسی 19 (E°263)11.960V220003/4
 

فرکانس های ماهواره ای

TRT-VOTWEST

ماهوارهفرکانسپولاریزاسیونسیمبل ریتاف ای سی
ترکست 4 A E°42 غربی / ترکیه – اروپا11.958V275005/6
ترکست 3 A E°42 شرقی / ترکیه – آسیای میانه11.096H300005/6
 

فرکانس های ماهواره ای

TRT-VOTEAST

ماهوارهفرکانسپولاریزاسیونسیمبل ریتاف ای سی
ترکست 4A E°42 غربی / ترکیه – اروپا11.958V275005/6
ترکست 3A E°42 شرقی / ترکیه – آسیای میانه11.096H300005/6