یونان اقلیت تورکها در تراکای غربی راهدف قرارداده است

یونان اقلیت تورکها در تراکای غربی راهدف قرارداده است