یاری مسلمانان دربرلین برای پناهنده گان اوکراینی

مسلمانان در برلین دست یاری به سوی پناهندگان اوکراینی دراز می کنند