اینبار همه اعضای خانواده به شکل پلانیزه شده در صفحه نمایان شدند

اینبار همه اعضای خانواده به شکل پلانیزه شده در صفحه نمایان شدند.

دریکی از برنامه هفته گذشته آژانس خبری BBC با یکی از پروفیسوران در حین ثبت برنامه زنده اطفال پروفیسور در صحنه ظاهر میشوند.

 اکنون پروفیسور رابرت برای بار دوم از همان اطاق در برنامه دیگری با همه اعضای خانواده اش داخل تماس گردیده و موضوع آنروزی را تشریح مینماید.