وزیر اقتصاد کشور آلمان خودکشی کرد

وزیر اقتصاد کشور آلمان خودکشی کرد