وزیر فیدان از منطقه خودمختار اویغور بازدید کرد

وزیر فیدان از منطقه خودمختار اویغور بازدید کرد