وقوع سانحه یی هوایی در میدان هوایی صبیحه گوکچن استانبول

وقوع سانحه یی هوایی در میدان هوایی صبیحه گوکچن استانبول