اولین پرواز آزمایشی طیاره بدون سرنشین جنگی "قیزیل المه" با موفقیت انجام شد

اولین پرواز آزمایشی طیاره بدون سرنشین جنگی  "قیزیل المه" با موفقیت انجام شد