تظاهرات علیه سیاستهای گروه 20

تظاهرات علیه سیاستهای گروه 20 در هامبورگ آغاز شد