طیاره ای جنگی ملی تورکیه قاآن اولین پرواز خود را انجام داد

طیاره ای جنگی ملی تورکیه قاآن اولین پرواز خود را انجام داد