طیاره ای جنگی ملی تورکیه «قا آن» اولین پرواز خود را با موفقیت انجام داد

طیاره ای جنگی ملی تورکیه «قا آن» در ساعات اولیه صبح امروز در میدان هوایی مورتد به باند رفت، موتور را روشن کرد و برای اولین بار برخاست.

قا آن، به صفت یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تورکیه که توسط سازمان صنایع هوافضای تورکیه با هماهنگی ریاست صنایع دفاعی انجام می‌شود، صبح امروز اولین پرواز خود را انجام داد.

طیاره ای جنگی ملی تورکیه مراحلی مانند آزمایش عیار چوکی، آزمایش استاتیکی تمام طول طیاره، تست های اینرسی و استاتیکی سطوح کنترل طیاره، آزمایش نشست و برخاست و تست های مربوط به سوخت و در نهایت تست‌های سریع و آهسته تاکسی در باند را قبل از پرواز انجام داد.