طوفان شدید در غرب اروپا زندگی را مختل کرد

طوفان شدید در غرب اروپا سبب مرگ سه و زخمی شدن دست کم 20 نفر گردید

دهها هزار نفر به علت طوفان، با قطعی برق و مشکل لغو پروازها روبرو شدند