اعتراض جهانی به آزمایش جدید راکتی کوریای شمالی

اعتراض جهانی به آزمایش جدید راکتی کوریای شمالی

 کوریای شمالی به تعداد چهار راکت دیگر به فضا پرتاب کرد