تدویرمراسم دینی در کلیسای اورتودوكس در ختای

مراسم دینی وعبادت در کلیسای اورتودوكس در ختای برگزار شد