سومین کنگره بزرگ حزب عدالت و توسعه

سومین کنگره بزرگ حزب عدالت و توسعه دیروز در انقره برگزار شد