استفاده از طیاره بدون سرنشین برای نجات غریق در سواحل اسپانیا

استفاده از طیاره بدون سرنشین برای نجات غریق در سواحل اسپانیا