سلجوق بیراقداربا «حور قوش» طیاره ای ساخت تورکیه در تکنوفیست پرواز کرد

سلجوق بیراقداربا «حور قوش» طیاره ای ساخت تورکیه در تکنوفیست پرواز کرد