شرکت فرانسوی به سازمان تروریستی پول پرداخته است

شرکت فرانسوی به سازمان تروریستی پول پرداخته است 


برچسب ها: پول , شرکت فرانسوی