صفحه جدیدی در روابط ترکیه و مصر باز می شود

صفحه جدیدی در روابط تورکیه و مصر باز می شود