روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده ادامه خواهد داشت

روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده ادامه خواهد داشت