رعد و برقهای پیهم جزیره منورکای اسپانیا را نورانی کرد

صحنه جالبی از هنگام الماسک و رعد وبرق در جزیره منورکای اسپانیا