پیام اردوغان به یونان، ازمیر را فراموش نکنید

پیام اردوغان به یونان، ازمیر را فراموش نکنید