پولیس تورکیه فاعل انفجاراستانبول را دستگیر کرد

پولیس تورکیه فاعل انفجار استانبول را دستگیر کرد