پسرخوردسالی که تظاهرات حامی فلسطین در نیوزیلاند را رهبری کرد

پسرخوردسالی که تظاهرات حامی فلسطین در نیوزیلاند را رهبری کرد