پدرکلان فلسطینی حین وداع با نواسه های شهیدش

پدرکلان فلسطینی حین وداع با نواسه های شهیدش