انتشارفیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول ازجانب وزارت کلتور وتوریزم تورکیه

استانبول در یک دقیقه؛ فیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول منتشر شده ازوزارت کلتور وتوریزم تورکیه