انفجار در معدن جیوترمال

در معدن جیوترمال واقع در اولوسوالی ارجیش ولایت وان، فضای اطراف منطقه را بخارو آب گرم فرا گرفت.